MLC’s

Mohammed Ali Shabbir
Ponguleti Sudhakar Reddy
T. Santosh Kumar
Komatireddy Raj Gopal Reddy
Akula Lalitha
K. Damodar Reddy